Anslagsguide

Anslagspolicy

Stiftelsens har till ändamål att ekonomiskt stödja privata sjukvårdsinrättningar, vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte.

Ansökningar som direkt rör sjukvård, till exempel sjukvårdsanpassad inredning och medicinsk utrustning uppmuntras.

Anslag som gäller ny-, till- och ombyggnationer samt möbler beviljas restriktivt.

Utlysningar

sista ansökningsdag
1
mars 2019

Anslag vår

Ansökningsperioden startar 1 februari.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för våren startar 1 februari. Sista ansökningsdag 1 mars.

Ansökans utformning

För ansökan om anslag ska Stiftelsens ansökningsformulär, som finns längre ner på sidan i blankettarkivet, användas. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner. Dokumentet ska döpas med den sökandes namn.

I ansökan ska klart anges:

 • Vad ansökan avser - kort beskrivning

 • En fullständig kostnadskalkyl

 • En tidsplan

 • Organisationens senaste årsredovisning samt stadgar 

 • En fullständig ansökan jämte bilagor ska inges i ett exemplar

Ansökan skickas via e-post till rrj@wfab.se.

Beslut

Stiftelsens styrelse sammanträder normalt två gånger per år och behandlar ansökningar i den takt beredningen hunnit slutföras.

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes samt publiceras på hemsidan.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

sista ansökningsdag
1
september 2019

Anslag höst

Ansökningsperioden startar 1 augusti.

Vem kan söka?

Anslag kan sökas av etablerade institutioner och organisationer.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden för hösten startar 1 augusti. Sista ansökningsdag 1 september.

Ansökans utformning

För ansökan om anslag ska Stiftelsens ansökningsformulär, som finns längre ner på sidan i blankettarkivet, användas. Innan formuläret fylls i ska det sparas ner. Dokumentet ska döpas med den sökandes namn.

I ansökan ska klart anges:

 • Vad ansökan avser - kort beskrivning

 • En fullständig kostnadskalkyl

 • En tidsplan

 • Organisationens senaste årsredovisning samt stadgar 

 • En fullständig ansökan jämte bilagor ska inges i ett exemplar

Ansökan skickas via e-post till rrj@wfab.se.

Beslut

Stiftelsens styrelse sammanträder normalt två gånger per år och behandlar ansökningar i den takt beredningen hunnit slutföras.

Styrelsens beslut meddelas den sökande brevledes samt publiceras på hemsidan.

Personuppgifter

För information om Stiftelsens behandling av personuppgifter se Stiftelsens integritetspolicy

#F8F7F4

Rekvisition av anslag

Vid rekvirering av beviljade anslag ska följande iakttas:

 • Ersättning sker mot havda kostnader. Förskott medges endast i särskilda fall och efter separat överenskommelse.

 • Vid rekvisitioner ska alltid hänsyn tas till budget, donationsbrev och särskilda villkor

 • Resultatrapport för projektet från det egna redovisningssystemet är grunden för rekvisitioner och ska bifogas som specifikation.

 • Avstämningsblankett ska upprättas och bifogas, ingår som egen flik i blankettfilen inklusive mer detaljerade instruktioner.

 • Till slutrekvisitionen ska även en ekonomisk slutrapport bifogas, ingår se blankettarkivet.

Notera att mottagare av anslag alltid har fullt arbetsgivaransvar.

Medel får endast utnyttjas för det ändamål som angivits i donationsbrevet. Administrativa avgifter eller påslag för ospecificerade ändamål får inte belasta anslaget.

Dispositionstiden för anslaget är fastställt i donationsbrevet. Utökad (förlängd) dispositionsrätt accepteras endast i undantagsfall och då endast efter skriftlig begäran.

Medel som inte rekvirerats inom den tid som angetts i donationsbrevet kommer automatiskt att återföras till Stiftelsen.

Utbetalning

Rekvisition som inkommer till Stiftelsen före den 10:e i månaden utbetalas i slutet av densamma förutsatt att rekvisitionen är korrekt.

Vid rekvisition av beviljat stipendium sker utbetalning enligt respektive stipendieprograms villkor vilka finns angivna i donationsbrevet.

Rekvisitioner ska skickas med vanlig post till adress enligt nedan.

Blanketter

I blankettarkivet nedan finns blanketter för rekvisition. 

Blankettarkiv

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.

Universitet och högskolor

Innan blanketterna fylls i ska de sparas ner och döpas med den sökandes namn.